Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Lůžková psychiatrická péče

Dominantním poskytovatelem lůžkové psychiatrické péče je Psychiatrická léčebna v Praze 8 - Bohnicích se 1428 lůžky:

Psychiatrická léčebna Bohnice

Ústavní 91, Praha 8
http://www.plbohnice.cz/home1/cz

Psychiatrická léčebna poskytuje následnou lůžkovou psychiatrickou péči, ale i  péči pro lidi v akutním psychickém stavu. V léčebně je umístěno 31 lůžkových léčebných oddělení, diferencovaných do 3 primariátů pro léčbu akutních stavů,  2 primariátů pro léčbu závislostí, primariátu pro ochranné léčby, 3 primariátů pro následnou péči, primariát gerontopsychiatrický, dětské oddělení, oddělení interní, centrum krizové intervence, dále jsou poskytovány programy socioterapeutické a aktivizační. 

Další psychiatrická lůžková péče je poskytována v rámci těchto nemocnic či fakultních klinik:

Dětská psychiatrická klinika UK 2.LF a FN Motol

V úvalu 84 Praha 5
http://www.fnmotol.cz/detska-psychiatricka-klinika-uk-2-lf

Klinika se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Pracoviště je zaměřeno na komplexní pedopsychiatrickou péči jak ambulantní, tak lůžkovou, v celém biopsychosociálním spektru, se specializovanými programy v oblasti psychologické a psychoterapeutické, speciálně se zaměřuje na  diagnostiku a terapii dětského autismu a poruch příjmu potravy a dětskou psychofarmakologii.

Psychiatrické centrum Praha

Ústavní 91, Praha 8
http://www.pcp.lf3.cuni.cz/pcpout/lecebnapece.htm

Lůžková část Psychiatrického centra je členěna do tří oddělení: pro pacienty s úzkostnými poruchami, pro pacienty s afektivními poruchami a pro pacienty s psychotickými poruchami. Na lůžkovou část navazují tři denní stacionáře a psychiatrická ambulance, jejíž jedna část se  specializuje například i na léčbu žen v těhotenství či spánkové poruchy. Program lůžkové části je doplněn i o rehabilitaci a ergoterapii.

Oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou

Vídeňská 800, Praha 4 - Krč
http://www.ftn.cz/pacientum-a-verejnosti/oddeleni-a-kliniky/detska-psychiatrie/

V lůžkové části oddělení o 30 lůžkách se provádí léčebná a diagnostická péče o děti od 2 do 12 let, ojediněle i o starší děti. Oddělení se zaměřuje na neurotické projevy, hyperkinetické poruchy, emoční poruchy, poruchy chování, tikové poruchy, deprese, mentální retardace, specifické vývojové poruchy řeči a na děti týrané , sexuálně zneužívané a zanedbávané. Součástí oddělení jsou i odborné ambulance (dětské psychiatrie, psychiatrie, klinické psychologie a logopedie) a pedagogická péče během hospitalizace.

Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=60&lang=cs

Lůžková část oddělení se zaměřuje na diagnostiku, léčbu, rehabilitaci a posuzování duševních poruch v rámci krátkodobější hospitalizace do 60 dnů. Oddělení má 40 lůžek a dále se člení na oddělení akutní péče a na otevřené oddělení. Psychiatrické oddělení má i ambulantní část se specializovanými poradnami (AT, sexuologickou, psychosomatickou, pro depresivní poruchy, pro veterány).

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 11, Praha 2
http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/article.asp?nDepartmentID=1490&nArticleID=4192&nLanguageID=1
http://www.vfn.cz/article.asp?nDepartmentID=2328&nArticleID=7198&nLanguageID=1

Klinika se 145 psychiatrickými lůžky poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o psychiatricky nemocné pacienty v akutním stavu, v superkonziliární péči o pacienty obtížně diagnostikovatelné, farmakorezistentní či jinak komplikované. Člení se do 7 oddělení, navíc je zde vytvořeno 6 dalších zvláštních center (pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy demence, pro profylaxi afektivních poruch, pro dorostovou a vývojovou psychiatrii, pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu). Pracuje zde Specializované jednotka pro léčbu poruch příjmu potravy včetně denního stacionáře a Denní stacionář pro adolescenty.

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP