Připomínky k obsahu

Připomínky a náměty k obsahu portálu nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře.
Vyplnit kontaktní formulář

Občanské poradny

Občanské poradny jsou zřizovány při nevládních neziskových organizacích.

www.obcanskeporadny.cz

Jejich posláním je asistovat všem klientům při řešení jejich tíživých životních situací. Poradny mají za úkol nejenom klientům poskytovat věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště, ale být jim především průvodcem po celou dobu jejich obtíží. Občanské poradny jsou takto zázemím, které je nablízku jako instituce bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.

V rámci tohoto úkolu poradny budou:

A/ zajišťovat, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit účinně své potřeby,

B/ na základě analýzy problémů občanů upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů, a tím přispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování úřadů na místní a celostátní úrovni.

Zásady, podle kterých občanské poradny poskytují služby, jsou:

  • bezplatnost
  • nezávislost
  • diskrétnost
  • nestrannost

Občanské poradny jsou propojené a tvoří síť. Tato síť občanských poraden je zastřešena koordinačním centrem, které dohlíží na plnění cílů a zásad, slouží jako zdroj informací a zajišťuje školení a jednotnou metodiku.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou občané, kteří se dostali do obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami. Protože do poradny přicházejí lidé s rozmanitými problémy, služby poskytované občanskou poradnou nejsou spojeny se specifickým okruhem obtíží, ale mají široký záběr a zasahují do mnoha oblastí lidského života. Role poraden je významná zejména ve vztahu ke zranitelnějším skupinám populace, jako jsou osamělí rodiče, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima a příslušníci národnostních menšin.

Občanské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovištěm sociální péče, nestanovují sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírají funkci informačních kanceláří při okresních úřadech. Všem těmto specializovaným pracovištím naopak ulehčují práci, protože slouží pro občany v nesnázích, kteří nevědí, kam se obrátit o pomoc, jako určité distribuční centrum, a přispívají tak k efektivnějšímu fungování státní správy.

Výčet 18 oblastí poradenství poskytovaného ve všech poradnách sdružených v AOP (Asociace občanských poraden)

sociální dávky, sociální pomoc, pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, finanční a rozpočtová problematika, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie, právo životního prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva ČR, právní systém EU, občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo

Sociální dávky

Občanští poradci a poradkyně Vám sdělí, v jaké šíři a výši máte nárok na státní sociální dávky, a to ať jste na rodičovské dovolené, důchodcem -  důchodkyní, studentem -  studentkou, ať máte zdravotní postižení, jste bez práce nebo v nízkopříjmové skupině.

Sociální pomoc

Poradíme Vám, kam se obrátit, když se chcete zbavit závislosti, obstarat si sociální bydlení nebo zaopatřovací péči.

Pojištění

Vysvětlíme Vám Vaše práva a povinnosti vyplývající z Vašeho zdravotního a sociálního pojištění. Poradíme Vám, jak získat informace, které rozptýlí Vaše pochybnosti a umožní úhradu dluhu na pojistném. Pomůžeme Vám vypočítat míru mateřské dovolené, starobního a invalidního důchodu.

Pracovně právní vztahy a zaměstnanost

Sdělíme Vám Vaše zaměstnanecká práva a povinnosti a poradíme Vám, jak řešit spor se zaměstnavatelem, jak jednat v případě nezaměstnanosti a potřeby rekvalifikace.

Bydlení

Seznámíme Vás se závazky a právy, ať už bydlíte v nájemním, soukromém či družstevním bytě. Pomůžeme Vám řešit problémy spojené se vznikem, zánikem a změnami nájemních smluv, právech a povinnostech pronajímatele, úpravách cen služeb. Odpovíme na Vaše dotazy ohledně hlášení trvalého pobytu, právech a povinnostech vyplývajících z vlastnického a spoluvlastnického práva, výměny nájemních bytů, převodu nájemních smluv a bydlení na základě věcného břemene.

Rodina a mezilidské vztahy

Obraťte se na nás, pokud chcete uplatnit svá rodičovská a manželská práva, řešíte rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, pěstounskou péči nebo registrované partnerství. Neváhejte se na nás obrátit v případě domácího násilí.

Majetkoprávní vztahy a náhrada škody

Informujeme Vás o závazcích vyplývajících z vlastnictví, spoluvlastnictví, podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů. Zpravíme Vás o náležitostech dědictví, restituce a smluv.

Finanční a rozpočtová problematika

Vysvětlíme Vám, jaké daně se Vás týkají a jaká práva a povinnosti máte, ať jste dlužník (někomu dlužíte) či věřitel (někdo dluží Vám). A přijďte se poradit dříve, než se začnete zadlužovat, sdělíme Vám veškerá rizika spojená se zadlužením.

Zdravotnictví

Od nás získáte všechny informace o právech pacientů, darování krve, plazmy, a o zdravotnických zařízeních.

Školství a vzdělávání

Získáte od nás informace o systému školství v České republice – jak vybrat vhodné vzdělávací zařízení, ale i jaká jsou Vaše práva a povinnosti rodiče, jehož dítě chodí do školy či studuje.

Ekologie, právo životního prostředí

V případě živelné pohromy Vás informujeme, jak si v této situaci počínat. Podáme Vám taktéž základní informace, jak vést ekologickou domácnost.

Ochrana spotřebitele

Spotřebitelskou oblast známe velmi dobře – sdělíme Vám, jak uplatnit reklamace výrobků a služeb a seznámíme Vás s Vašimi právy a povinnostmi.

Základy práva ČR

Zasvětíme Vás do pramenu práva a právních vztahů v ČR.

Právní systém EU

Nejsme specialisté na právní systém EU, ale pomůžeme Vám zorientovat se v právním systému EU, informujeme Vás o volném pohybu osob v rámci EU a spotřebitelských právech.

Občanské soudní řízení

Pomůžeme Vám se sepsáním žaloby, vysvětlíme systém soudů a sdělíme nutné informace v případě exekucí.

Veřejná správa

Přijďte se zeptat, jak si zařídit živnostenský list, jak se odvolat proti přestupkům, jak přihlásit pobyt Vašich zahraničních příbuzných a přátel či jak zajistit ochranu Vašich soukromých údajů.

Trestní právo

Jste-li trestně stíhán/a, podáme Vám informace o soudním řízením a uplatnění Vašich práv.

Ústavní právo

V občanských poradnách se dozvíte, jak se bránit diskriminacI a jak jednat tak, abyste se diskriminace nedopouštěli. Podáme Vám informace o lidských právech a za jakých podmínek se můžete obrátit na Ústavní soud.

Informace o konkrétních poradnách v Praze a otevíracích dobách naleznete na adrese:

http://www.obcanskeporadny.cz/

Partneři

VIDA o.s.Green Doors o.s. Fokus Praha o.s. Občanské sdružení BAOBAB Bona - Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení ESET-HELP